Dobbeltheden mellem den helt overvældende smukke natur og den rå og ubehøvlede lokalbefolkning på Røsnæs var dog ikke ny for Lundbye. På sin første tur i august-september 1843, hvor han bl. a. besøgte sin broder, Honoratius, der arbejdede med landbrug på Røsnæsgården, der hvor der nu er naturskole, skriver han på sin 25 års fødselsdag d. 1.  september i et af sine talrige breve til vennen Frølich:

’Jeg  må ikke glemme Boder Honoratus, Du har maaske seet ham, og sikkert hørt mig nævne ham; han er Landmand og for Tiden på en Gaard, som ligger et par Bøsseskud fra en yderste Pynt af Refsnæs. Jeg har under mit Ophold her besøgt ham og med megen Glæde seet den egne og for mig splinternye Karakteer, som Klinterne og Kysterne paa den Halvø har. Det vil blive for vidtløftigt her at beskrive. Jeg gjorde en deel Udkast, saavel af Landskaber som af Dragter, der her i denne Afkrog have holdt dem ganske ufordærvede af Kjøbstadsmoder, og baade ved Snit og Farvesammensætning give de ellers temmelig raae Beboere en Holdning og Skjønhed som forbauser. En saadan ung Røssinger-Pige seer virkelig deilig ud, og dog er Landfolkene her efter al Rimelighed og saavidt jeg hørte meget tilbage og raa ubehøvlede; ogsaa studsede jeg ved det Massive, som en saadan Pige har i sin Tale, hvor jeg havde ventet Færdighed og Lethed i Sproget …’

Alligevel fik Lundbye fik dog lavet en række skitser og akvareller af de lokale bønder i traditionel klædedragt under sine forskellige ture til Røsnæs. Herunder, billede 4,  er der tale om bonden Hans Berthelsen, og Lundbye noterer om ham at ’han var med 2. april’.  Han havde skulle stille som matros i Englandskrigene og var således med ved Slaget på Rheden’ i 1801 i København, da den danske flåde blev sænket. Da Lundbye lavede akvarellen var Hans Berthelsen 73 år.


Der var også en anden, som Lundbye gerne ville tegne, nemlig den gamle røgter Nikolaj Nielsen, som Lundbye tilbragte flere dage sammen med i Klintebakkerne, mens han malede kysten. ”Ja, han drikker, men det gjør hveranden herude (…) havde han ikke havt de fæle svampede Kinder, da havde jeg sikkert tegnet ham for min egen Mappe og ikke, som jeg opfordres til fra flere Sider, til Nar for de kloge Høns, hvis hele Liv ikke havde saa megen Poesie som hans en halv Time ude ved Stranden.”


Billede 5 og billede 6 er to akvareller af ’Røsser-Piger’, som han lavede i henholdsvis 1839 og 1843.


Akvarellen billede 6 er nok et af de billeder af dragter, som Lundbye omtaler i sit fødselsdagsbrev til Frølich. Så denne pige, Bodil, er som Røsserpige nok ’deilig’, men også ’raa og ubehøvlet’ og taler ’massivt og uden Lethed’ .

billede 7 ’En kone fra Refsnæs i daglig Dragt’ er det bemærkelsesværdigt, , at der udover kvinden, som er tegnet op med blæk, både er et barn, som åbenbart passes af kvinden, men også en træbøtte, som hun tilsyneladende bærer på hovedet. Måske henter hun vand i den. Det er dog ikke temaet for tegningen.