Lundbye skriver i sin erindringsskildring om turen til Røsnæs i 1843 om tilblivelsen af ovenstående billede. Det er på grund af vejret blevet til i al hast, og måske derfor har han tegnet to billeder i et, nemlig nord- og sydkysten over hinanden. De to perspektiver er ikke tegnet fra samme position. Den øverste position svarer til, hvor landmarket står. Den anden kan man fornemme ved at gå om nord for fyret. På begge dele af tegningen skimter man vandet både mod nord og mod syd. Selve pynten fandt han ikke særlig interessant, dertil gjorde skrænterne og bakkerne langs sydkysten derud langt større indtryk.

”Naar man nu gaaer yderst ude fra langs med den søndre Side, da vil man finde høist interessante Ting. Oppe fra Batteriet seer det godt ud at see ind mod Landet, da man har Vandet og de smukt krummede Bredder paa begge Sider, baade i Nord og Syd; jeg gjorde to raa Udkast af disse smukke Partier, men maatte beklage den tykke Taage, der kun i Øieblikke lod mig skimte de fjernere Banker, og ved alle mine Tegninger fra disse to Dage, den Flygtighed hvormed de ere gjorte som Følge af den knappe Tid jeg havde. Først har man på Søndresiden en deilig Klint, bevoxet med blaagraa Buske og paa den øverste Rand kantet med Tjørn. Længere inde en ussel Fiskerhytte ved Foden af en lille høi Skandse, paa hvis Volde nu voxe Torne. Et godt Stykke østligere ligger som et Forbjerg det smukke Bavnebjerg”.

Stednavnet ’Bavnebjerg’ har Lundbye føjet ind i sin skitse, hvilket han ofte gjorde for at kunne lokalisere sine motiver.